دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه

 

 

توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل غربت شب بی انتهاست 

 

یه درخت تن سیاه سربلند  آخرین درخت سبز سرپاست

instagram:_hadi_asgari